Právní služby

Advokátní kancelář Mgr. Petry Čichoňové poskytuje právní služby zejména v oblasti občanského, realitního, obchodního, korporátního, trestního, pracovního a insolvenčního práva, a to konkrétně zejména v následujících záležitostech:

Realitní právo

Pro klienty, kterými jsou realitní kanceláře a realitní makléři, poskytujeme právní služby spočívající v přípravě smluvní dokumentace pro celou realitní transakci, a to zejména:

 • zprostředkovatelské smlouvy,
 • rezervační smlouvy,
 • smlouvy o smlouvě budoucí,
 • kupní smlouvy,
 • smlouvy o převodu členských práv a povinností (družstevní byt),
 • zástavní smlouvy,
 • smlouvy o zřízení věcného břemene,
 • nájemní smlouvy,
 • návrhy na vklad příslušných práv do katastru nemovitostí,
 • úschovy finančních prostředků a listin,
 • zastupování při jednání s úvěrovými institucemi a katastrálními úřady,
 • komunikace se smluvními stranami za účelem zjištění všech údajů a skutečností pro úspěšné provedení realitní transakce,
 • ověřování podpisů na smlouvách.

Poskytování těchto služeb je možné sjednat v různých variantách s cenovým zvýhodněním. 

Občanské právo

 • vlastnické právo a věcná práva třetích osob (právo stavby, zástavní právo, věcná břemena, zadržovací právo)
 • příprava všech typů smluv (např. kupní, darovací, smlouva o dílo, nájemní atd.), právní rozbory uzavřených smluv,
 • zajištění závazků, příprava změn či úkony ve věci zániku závazků,
 • převody nemovitostí včetně přípravy veškeré související dokumentace a zastupování v řízení u katastrálního úřadu
 • vymáhání pohledávek
 • náhrada škody a uplatňování nároků z odpovědnosti za škodu
 • právo autorské a práva z průmyslového vlastnictví (licenční smlouvy, registrace ochranných známek atd.)
 • příprava podání a zastupování v soudním řízení 
 • zastupování věřitele i dlužníka v exekučním řízení a v řízeních souvisejících s exekučním řízení (vylučovací žaloby)

Obchodní právo:

 • příprava běžné právní dokumentace, včetně vytváření obchodních podmínek a smluvních vzorů
 • příprava všech typů smluv (kupní, nájemní, smlouva o dílo, smlouva o úvěru atd.), právní rozbory uzavřených smluv 
 • zajištění závazků, příprava změn či úkony ve věci zániku smluvních vztahů,
 • vymáhání pohledávek
 • náhrada škody a uplatňování nároků z odpovědnosti za škodu
 • příprava podání a zastoupení v soudním řízení v případě sporů z obchodních závazkových vztahů
 • zastupování věřitele i dlužníka v exekučním řízení a v řízeních souvisejících s exekučním řízení (vylučovací žaloby)

Korporátní právo

 • zakládání obchodních společností všech právních forem
 • zápis obchodních společností do obchodního rejstříku
 • vyřízení získání podnikatelských oprávnění
 • příprava transakční dokumentace při akvizicích obchodních společností
 • příprava a zajištění valných hromad obchodních společností včetně případné přítomnosti notáře
 • změny v orgánech obchodních společností spolu s přípravou smluv mezi společností a jejími orgány
 • změny výše základního kapitálu obchodních společností
 • jiné změny v obchodních společnostech a zastupování v řízení o jejich zápisu do obchodního rejstříku
 • vztahy mezi společníky včetně přípravy dohod mezi společností a společníky či akcionáři
 • převod či nájem podniku
 • přeměny obchodních společností
 • likvidace obchodních společností

Trestní právo

 • komplexní výkon obhajoby v trestních řízeních zahrnující zastupování před soudy a orgány činnými v trestním řízení, včetně zastupování v přípravném řízení (asistence při vyšetřovacích úkonech, vazební zasedání atd.), navrhování alternativních způsobů ukončení trestních řízení
 • příprava a podávání trestních oznámení
 • zastupování v řízeních o mimořádných opravných prostředcích (dovolání, obnova řízení atd.)
 • příprava a zastupování ve věci podání ústavní stížnosti
 • právní rozbor jednání z hlediska možných trestněprávních následků
 • právní pomoc a zastupování poškozených v adhézních řízeních
 • právní pomoc a zastupování v řízeních o přestupcích

 Pracovní právo

 • práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance v rámci pracovního poměru a jejich analýza
 • příprava pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně úkonů ve věci změny či zániku pracovního poměru (výpověď, dohoda o ukončení pracovního poměru atd.)
 • zastupování v soudním řízení ve věci pracovněprávních sporů
 • asistence při přípravě interních předpisů zaměstnavatele
 • uplatňování nároků na náhradu škody zaměstnavatele či zaměstnance

Insolvenční právo

 • příprava insolvenčních návrhů a návrhů na povolení oddlužení
 • příprava přihlášek do insolvenčního řízení
 • příprava jiných podání k insolvenčnímu soudu
 • zastupování věřitelů a dlužníků v rámci insolvenčního řízení a incidenčních sporů

Advokátní kancelář poskytuje právní služby i v jiných právních oblastech kromě shora uvedených, a to jak v sektoru práva soukromého, tak práva veřejného.

Poskytování právních služeb zahrnuje právní konzultace, sepisy a připomínkování smluv, přípravu právních stanovisek a podání, jednání s protistranou, jakož i účast a zastupování v soudních a mimosoudních jednáních či v jednáních před správními orgány.

Na vztah mezi advokátem a jeho klientem se v případech, kdy klientem je fyzická osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání, vztahuje úprava zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Na žádost klienta, který je spotřebitelem, je advokát povinen vydat doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby.

V případě reklamace právní služby je advokát povinen vydat klientovi, který je spotřebitelem, doklad o tom, kdy klient uplatil právo na reklamaci, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.

V případě sporu mezi klientem a advokátem má spotřebitel právo na mimosoudní řešení tohoto sporu vyplývajícího ze smlouvy o poskytování právních služeb. Pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a klientem, který je v postavení spotřebitele, ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora. Více informací o mimosoudním řešení sporů Českou advokátní komorou lze nalézt na internetových stránkách www.cak.cz . Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy.

Návrh může být podán ze strany klienta ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé.