Ostatní služby a zásady zpracování osobních údajů

- Advokátní úschovy

- Prohlášení pravosti podpisu

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce

Mgr. Petra Čichoňová, advokát, IČ: 044 37 357, sídlem Praha 1, Nekázanka 888/20, PSČ 110 00, je správcem osobních údajů (dále jen "Správce") ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "GDPR").

Advokát je osobou povinnou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "AML") a dle tohoto zákona je povinen provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil.

Správce chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, jakož i dle zákona o advokacii.

Zásady zpracování osobních údajů informují subjekty údajů zejména o právním základu a účelech zpracování osobních údajů, o oprávněných zájmech Správce na zpracování osobních údajů, o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, době jejich uložení jakož i o možnostech a způsobech, jakým subjekty údajů mohou uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů.

2. Kontaktní údaje

V průběhu nebo v souvislosti se zpracováním osobních údajů, můžete Správce kontaktovat v jeho sídle: Praha 1, Nekázanka 888/20, PSČ 110 00, Česká republika, nebo na email: cichonova@ak-cichonova.cz

3. Prohlášení

Správce prohlašuje, že při zpracování osobních údajů dodržuje všechny zákonné povinnosti podle platných právních předpisů, zejména GDPR a dále zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů").

4. Účely zpracování osobních údajů a jejich právní základ, oprávněné zájmy správce

Správce zpracovává osobní údaje zejména:

 • při poskytování právních služeb na základě smluv uzavřených s klienty (včetně související komunikace s klienty a třetími osobami),
 • při plnění závazkových právních vztahů s dodavateli Správce,
 • při plnění právních povinností Správce, zejména povinností vyplývajících z účetních a daňových předpisů a dále ze zákonných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • při ochraně oprávněných zájmů Správce, tj. ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce, především pak zájem na řádném a bezpečném chodu podnikání Správce, na plnění uzavřených smluv, resp. zájem na možnosti legitimního a efektivního uplatnění nároků z těchto smluv plynoucích, a ochrana proti ohrožujícímu nebo poškozujícímu jednání,
 • při jakékoli komunikaci subjektu údajů se Správcem mimo případů výše uvedených.

5. Rozsah a forma zpracování osobních údajů

Správce zpracovává zejména následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje - jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, místo narození a pohlaví, státní občanství, obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, IČO, DIČ apod., 
 • kontaktní údaje - trvalý a jiný pobyt, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.,
 • finanční údaje - číslo bankovního účtu,
 • údaje, které Správci poskytli jeho klienti nebo jejich právní zástupci v rámci plnění smlouvy o poskytování právních služeb,
 • jakékoli další výše nevymezené osobní údaje poskytnuté Správci subjektem údajů.
Osobní údaje jsou zpracovávány zejména formou jejich zaznamenávání do advokátních spisů, pořizováním kopií listin a dokladů, jejich hodnocením a jejich archivací.


6. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou Správcem zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou, nejméně však po dobu účinnosti smlouvy se subjektem údajů, resp. po dobu trvání účinnosti závazkového právního vztahu, v souvislosti s nímž jsou osobní údaje subjektu údajů zpracovávány. Déle budou osobní údaje zpracovávány za předpokladu, že tak stanoví právní předpis, nebo po dobu, pro kterou byl udělen souhlas subjektu údajů s jejich zpracováním, anebo odůvodňuje-li takové zpracování potřeba úplného vypořádání nároků ze závazkového právního vztahu uzavřeného mezi Správcem a subjektem údajů, resp. třetí osobou, jsou-li v této souvislosti zpracovávány osobní údaje subjektu údajů. Spisová dokumentace (klientský spis) je uchovávána po dobu stanovenou zákonem o advokacii.

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s plněním povinností dle AML pak budou zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let po uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo ukončení obchodního vztahu. 

7. Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů (s výjimkami ve smyslu čl. 4 odst. 9 GDPR) mohou být:

 • orgány veřejné moci, resp. subjekty pověřené plněním úkolů ve veřejném zájmu,
 • dodavatelé Správce v oblasti účetních, daňových a jiných služeb souvisejících s poskytováním právních služeb (např. advokáti, znalci, tlumočníci, překladatelé apod.),
 • další příjemci dle potřeb a pokynů subjektu údajů / klienta.

8. Bezpečnost a soukromí

Správce chrání osobní údaje, které v rámci své činnosti získal. Byla přijata taková organizační a technická opatření, která tyto osobní údaje v elektronické i fyzické podobě s ohledem na závažnost jejich zpracování dostatečně ochrání před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, pozměňováním či neoprávněným zpřístupněním.

9. Předávání osobních údajů

Jiným osobám mohou být osobní údaje předány jedině tehdy, je-li to třeba k poskytnutí právní služby, a to v souladu se zákonem o advokacii, dle něhož je advokát při poskytování svých služeb vázán povinností mlčenlivosti.

Veškeré zpracování osobních údajů bude probíhat na území EU.

10. Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Subjekt údajů má následující práva týkající se zpracování osobních údajů:

 • právo na informace: Toto právo je již realizováno těmito Zásadami zpracování osobních údajů.
 • právo na přístup k osobním údajům, tj. právo vědět, zda a z jakých důvodů jsou jeho osobní údaje zpracovávány a o jaké osobní údaje se jedná.
 • právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů bez zbytečného odkladu na jeho žádost.
 • právo na omezení zpracování osobních údajů v určitých případech.
 • právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovány na základě oprávněného zájmu Správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.
 • právo na přenositelnost osobních údajů, jsou-li osobní údaje zpracovávány v elektronické podobě na základě smlouvy nebo souhlasu subjektu údajů, a to na žádost subjektu údajů o jejich poskytnutí v elektronické podobě za účelem jejich předání třetí straně. Je-li to technicky možné, může subjekt údajů žádat, aby si správci předali osobní údaje mezi sebou.
 • právo na výmaz osobních údajů (být zapomenut) v případě, že jsou splněny podmínky stanovené právními předpisy.
 • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů,
 • právo podat stížnost při nespokojenosti se zpracováním svých osobních údajů prováděným Správcem, a to:
 • - Správci písemně: Mgr. Petra Čichoňová, advokát, sídlem Praha 1, Nekázanka 888/20, PSČ 110 00, nebo elektronickou poštou na adrese cichonova@ak-cichonova.cz, nebo
 • - Úřadu pro ochranu osobních údajů.